فیلم؛ حمله وحشیانه به کشاورزان اصفهان: پاسخ خامنه‌ای

حمله نیروی انتظامی چادرهایمان را آتش زدن ببینید اینها چه کافرهایند اینها نا مسلمانند بی‌دینند آب ما را دزدیدند شمر…چادر را آتش زدن کاری که عاشورا کردند اینها کردند..
%d bloggers like this: