فیلم؛ پاسخ خامنه‌ای: حمله وحشیانه به کشاورزان … ببینید

ببینید اینها چه کافرهایند اینها نا مسلمانند بی‌دینند آب ما را دزدیدند….چادر را آتش زدن کاری که عاشورا کردند اینها کردند..
%d bloggers like this: