ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

. محمد علی زایله فرزند یداله، متولد 1349 در سنندج به اتهام همکاری با سازمان کومله یکسانی در 30 خرداد 1371 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.

14. توفیق مرادی، اهل مریوان، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1381 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد.

15. آزاد صادقی، اهل سنندج به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1382 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد

16. ناصر صدقی، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1380 دستگیر و  ب اعدام با یک درجه تخفیف بحبس ابد محکوم شد.

17. سمندعلی محمدی فرزند بیگ محمد، متولد 1326در میاندوآب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام درگیری با نیروی انتظامی در 22 آبان 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است.

18. بخشعلی محمدی فرزند بیگ محمد، متولد 1338در میاندو آب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام درگیری با نیروی انتظامی در 12 آبان 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است.

19. یونس آقایان فرزند ایوب، متولد 1361 در میاندوآب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام درگیری با نیروی انتظامی در 3 مهر 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است.

20.مهدی قاسم زاده فرزند قباد، متولد 1360 در میاندوآب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام درگیری با نیروی انتظامی در 1 مهر 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است.

21.عباداله قاسم زاده فرزند قباد، متولد 1353 در میاندوآب، عضو فرقه مذهبی اهل حق، به اتهام درگیری با نیروی انتظامی در 12 آبان 1383 دستگیر و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است.

22.سهراب اسماعیل پور متولد 1351 در بانه به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1371 دستگیر و به حبس ابد محکوم شده است

23.مسعود حسین پناه، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1381 دستگیر و به حبس ابد محکوم شده است.

24.هژار قادری فرزند محمد، متولد 1361 در پیرانشهر، به اتهام همکاری با گروه آگری سور در 2 مرداد 1381 دستگیر و به 15 سال سال حبس و اعدام محکوم شده است.

25.عثمان مصطفی پور فرزند حسین متولد 1348 در پیرانشهر به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در 24 تیرماه 1370 دستگیر و به 25 سال حبس محکوم شده است.

26.خالد مینا زاده فرزند عزیز، متولد 1349 در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب خبات در 12 تیر 1371 دستگیر و به 25 سال حبس محکوم شد.

27. ابراهیم خورندی فرزند عبدالسلیم متولد 1343 در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در 17 مرداد 1369 دستگیر و به 23 سال حبس محکوم شده است.

28. اسعد مازوجی فرزند عبداله اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1375 دستگیر و به 23 سال حبس محکوم شده است.

29. عزیز محمد جانی فرزند رحمت اله، متولد 1335 در مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در 7 اردیبهشت 1371 دستگیر و به 20 سال حبس محکوم شده است.

30.خالد استاد قاضی فرزند شریف، متولد 1347 در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان در 22 تیر 1375 دستگیر و به 20 سال حبس محکوم شده است.

31. حسین کرمی  فرزند حمزه، متولد 1342در سردشت، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در 9 آذر ماه 1372 دستگیر و به 20 سال زندان محکوم شد.

32.ناصر ساطوری، فرزند غفور، متولد ۱۳۴۸ درسقز، به اتهام ارتباط با حزب کومه له، در 17 اردیبهشت 1370 دستگیر و  به 20 سال زندان محکوم گردید.

33. حبیب اله نادری، اهل جوانرود، به  اتهام ارتباط با دولت عراق، در سال 1379 دستگیر و به 18 سال  حبس محکوم گردید.

34. محمد ویسی، اهل تازه آباد جوانرود، به اتهام ارتباط با دولت عراق، در سال 1379 دستگیر و به 18 سال زندان محکوم شد.

35. محمود رحمانی، اهل روستای  تازه آباد جوانرود، به اتهام  ارتباط با دولت عراق، درسال 1379 دستگیر و به 17 سال زندان محکوم شد.

36. مجید رحمانی، اهل روستای تازه آبادجوانرود، به ارتباط با دولت عراق  دز سال 1379 دستگیر و به 16 سال حبس محکوم شد.

37. محمد امین فروتن، فرزند قادر، متولد 1337 در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران، در سال 1375 دستگیر و به 15 سال حبس محکوم گردید

38. حامد لیلانی فرزند حسین، اهل پیرانشهر، متولد سال 1384 به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران، در سال 1384 دستگیر و به 15 سال حبس محکوم شده است

39. محمد امین پروشان فرزند قادر، اهل بوکان، به اتهام ار تباط با حزب دموکرات کردستان ایران در 5 مرداد 1375 دستگیر و به 15 سال زندان محکوم شده است

40. قادر جولا فرزند کریم، اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان، در سال 1378 دستگیر و به 15 سال حبس محکوم شده است.

41. سمکو قادر پور اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب کومه له در سال 1383 دستگیر و به 11 سال حبس محکوم شده است.

42. فرهاد میرزایی فرزند عبداله ، متولد 1352 در بوکان، به اتهام ارتباط با یگ گروه اسلامی منتسب گروه القاعده در 25 اسفند 1381 دستگیر و به 9 سال زندان محکوم شده است.

43.جمال پر فرزند عبداله، اهل مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1376 دستگیر وبه 8 سال حبس محکوم است.

44.جعفر ملائکه فرزند رسول متولد 1351 در پیرانشهر، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران در 21 شهریور 1379 دستگیر و به 7 حبس محکوم است.

45.ایوب هنرور فرزند احمد در سال 1360 در اشنویه،  به اتهام ارتباط با گروه آگری سور در 2 مرداد 1381 دستگیر و به 7 سال حبس محکوم شده است.

46.ایوب حقیقی فرزند رحمان، متولد 1361 در اشنویه، به اتهام همکاری با گروه آگری سور در 2 مرداد 1381 دستگیر و به 7 سال حبس محکوم شده است.

47.داراب رشیدی فرزند مصطفی، متولد 1352 در سردشت، به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان( پ. ک. ک) در سال 1380 دستگیر و به 7 سال حبس محکوم شده است.

48. جمال زارعی، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1382 دستگیر و به 7 سال حبس محکوم شد.

49. بهمن پیکال فرزند سلیمان، متولد 1361 در اشنویه، به اتهام همکاری با گروه آگری سور به 6 سال حبس محکوم شده است.

50. سعید کریمی فرزند رستم، متولد 1352 در ارومیه، به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در سال 1384 دستگیر و به 6 سال حبس محکوم شده است

51. سید کریم حسینی فرزند قادر، متولد 1354 در بوکان، به اتهام همکاری با گروه آگری سور در 2 مرداد 1381 دستگیر و به 6 سال حبس محکوم شده است.

52. جمال حسینی، اهل سنندج، به اتهام همکاری با کومه له، در سال 1381 دستگیر و به 5 سال زندان محکوم شد.

53. شیلان ارومیه ای اهل ارومیه ، به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان( پژاک) در سال 1383 دستگیر و به 5 سال حبس محکوم شده است.

54. مظفر نصرالدینی فرزند عبداله، متولد 1353 در سلیمانیه، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان در 3 شهریور 1380 دستگیر و به 5 سال حبس محکوم شده است.

55. کیوان سرابی اهل سنندج، به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان( پژاک) در آذر 1384 دستگیر و به 5 سال حبس و 5 تبعید  محکوم شده است.

 

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی