ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . بودجه انفجاری، وابسته به نفت و نظارت گریز 7 138 دولت احمدی نژاد بخش 2                                   ژاله وفا                     3
2 . خرد یا ایمان / علم یا وحی ؟                                                                                                     مژگان ثروتی               5
3 . زبان، گنجینه فرهنگ بشری                                                                                                     واحید قاراباغلی            8
4 . بابا آب داد !؟                                                                                                                        نامه اي از فرزاد کمانگر 9
5 . نگاهی به شکاف ها و نارسائی های جنبش زنان                                                                          مرجان افتخاری              10
6 . ثانیه ای از 29 سال جمهوری اسلامی                                                                                        نگین پوردلیر                 12
7 . هر شب ستاره ای از این آسمان، خاموش می شود... بخش 2                                                          صدیقه جعفری                14
8 . مزدک متفکر بزرگ ایرانی                                                                                                 مژگان کرد قره چلو         15
9 . تعریف امپریالیستی دموکراسی و حقوق بشر و یا معجونی برای چشم بندی                                  ا. م. شیزلی                   16
10. به خط سیاه پاسخ میدهد                                                                                                         مجید توکلی                    17
11. جوان دوجنسي در انفرادي                                                                                                      رسا قاضي نژاد               18
12. پشت پرده 2 سال مذاكرات ايران و اروپا                                                                                    حسن داعی                    19
13. زن از منظر جمهوری اسلامی                                                                                                 نگین پوردلیر                 20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مهناز خزائی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت