ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . دکتر محمد مصدق و بهائیان                                                                                           بهرام چوبینه                                3

2 . شاپور بختیار یا مبارزه با فاشیسم از تهران تا پاریس                                                           محمود دلخواسته                           8

3 . ناقص سازی زنان، ریشه در مردسالاری دارد                                                                    مرجان افتخاری                           11

4 . بدون شرح!!!                                                                                                             سید ابراهیم نبوی                          13

5 . دنیا بداند من تامین جانی ندارم.                                                                                        مهندس طبرزدی                            14

6 . این است سرگذشت من                                                                                                   امید رضا میرصیافی                      15

7 . مافیای سپاه در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه                                                                         نگین پوردلیر                              16

8 . "آزادی کامل سانسور"+ " آزادی قلم و بیان کاملا مشروط"=....                                                 صبا راهی                                   16

9 . دبی مقصد پرواز های کنکورد يا صحرای شنی با برج های خالی؟                                             ح- ک                                        18

10. در دولت احمدي نژاد :                                                                                                   اکرم سلیمانی                                 19

11. شماره حساب رهبران رژيم آخوندی در خارج                                                                     نگین پوردلیر                                 20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: ماه منیر اسانلو

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت