ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

مقالات

1 . ادعاهای اکبر گنجی و همفکرانش؟!                                                                     بهرام رحمانی                                               3

2 . زنان چگونه ناپديد شدند؟                                                                                 میترا ورسائی                                                 7

3 . می گويم تا در تاريخ بماند!"                                                                             نامه مهدی کروبی                                           8

4 . نگـاهی بـر سرگذشت زبـان فارسی در تاجيکستان - بخش نخست                               نجم کاويانی                                                 11

5 . سیر تکامل، از لباس شخصی بودن تا نخبه شدن                                                    آرش سیگارچی                                             16

شعر و ادب

6 . اشعاری از دوست هنرمند کیوان ارجمند                                                             گردآورنده: میترا درویشیان                                17

7 . شروع خوب                                                                                               آزاده دواچی                                                   17

8. بدرود نازنینم                                                                                               میترا درویشیان                                               17

9. زنی به ا ندازهء شعرهایش، شاخه ای یاس، جنگ پایان گرفت                                    نرگس الیکائی                                                18

10. نامه چارلی چاپلین به دخترش ژرالدین                                                               تنظیم: میترا درویشیان                                       18

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: امیرافشین حیدری

 پشت جلد: نرگس الیکائی

برگشت